Skip to main content

Tillit till det godas överflöd

Från Kristen Vetenskaps Härold - 1 juli 2009

Översatt från The Christian Science Monitor, 23-09-2008, internationella upplagan 8-14 nov 2008


Under hösten rapporterade Washington Postatt ”penningflödet genom riskfyllda delar av det finansiella systemet så gott som upphört…när bankerna förlorade förtroendet för varandra” (Markets in Disarray as Lending Locks Up, sept. 18).

Svåra tider som dessa måste man närma sig med det största mått av visdom som individer och regeringar kan uppbåda. Men under ytan skänker sådana utmaningar en möjlighet att fördjupa vår förståelse av Guds närvaro och makt i våra liv.

Bibeln berättar om en kvinna vid namn Hagar, som tvingades bort från den bekväma tryggheten i sitt hem. Hon och hennes lille son vandrade ut i en öken, där tillgångar föreföll obefintliga. Situationen tycktes hopplös, men i det ögonblick då Hagar kände den allra djupaste förtvivlan hörde hon Guds röst och den väckte ny tillförsikt. Bibeln säger att ”Gud öppnade hennes ögon” (1 Mos 21:19). Hon såg då en vattenkälla som hon inte sett tidigare, och hon och hennes son överlevde och fick det bra.

Många människor har upptäckt att livets utmaningar ofta pekar på ett behov av att öppna ögonen, att få vår andliga förståelse mer öppen för närvaron av det konkreta andliga goda som vi inte sett förut. Det lidande som svåra förhållanden skapar väcker ofta en djupare längtan efter sådan förståelse – och denna längtan är bön, som Gud besvarar. Som Mary Baker Eddy, Monitorsoch Häroldens grundare, skrev: ”En outtalad önskan leder oss förvisso närmare all tillvaros och sällhets källa” (Vetenskap och hälsa, s 2).

All tillvaros källa är Gud, som är oändlig Kärlek. Kärlekens natur är att ge, att oavbrutet meddela obegränsad andlig godhet till skapelsen. Som Guds barn återspeglar vi Guds natur i form av Kärlek. Vi kan inte vara skiljda från Kärleken eller Kärlekens eviga omsorg. Kärleken välsignar oss oavbrutet genom att uttrycka sin egen godhet i oss, och detta uttryck – en flödande tillgång av goda och nyttiga idéer – tar aldrig slut. Det kan lika litet bli trögt eller ”låsa sig” som solens strålar kan bli långsamma eller hindras från att skina.

I den globala ekonomin är det olika omständigheter – t.ex. fruktan och förlorad tilltro till finansinstitutioner och ekonomin – som hotar att stoppa penningflödet och därmed påverka inte bara affärslivet och industrin utan även enskilda människor och nationer. Men ”all tillvaros källa”, Gud som styr allt, har inte förändrats. Guds överflödande godhet – liv, vishet och frid – är inte underkastad mänsklig egenvilja eller slumpartade tillfälligheter. Gud styr i sin alltigenom andliga skapelse och vad som än motsäger Guds godhet och kontroll är inte en motstridig verklighet utan en missuppfattning om Gud och skapelsen. Det är ett mentalt misstag, som kan tyckas vara påtagligt. Men ett misstag kan alltid ställas till rätta med bön.

I det universum där Gud styr, det enda universum som finns, existerar inget tvivel och ingen fruktan som kan förlama det godas naturliga, flödande verksamhet. Oärliga och ovisa förhållningssätt har ingen källa och kan inte hålla stånd. De andliga varelser Gud skapar och älskar uttrycker alltid det gudomliga Förnuft som skapar dem. De återspeglar den gudomliga Principens integritet, den gudomliga Sannings absoluta ärlighet och den gudomliga intelligensens vishet. De har det sinnelag (eng. Mind, Förnuft) som finns i Kristus.  Det Förnuft som är gudomlig Kärlek. Och Bibeln säger: ”Rädsla finns inte i kärleken” (1 Joh 4:18).

Genom bön kan vi urskilja mer av Guds helhet, Livets harmoniska verksamhet och den överflödande godhet som följer med urskiljandet av alltings andliga sanning, däribland det ekonomiska systemets alla enskildheter. Varje enskild människa, varje Guds barn, är i verkligheten fullt försörjd, eftersom det goda har full kontroll och är helt och hållet närvarande i våra liv.

När vi får en växande andlig förståelse, blir det som är andligt sant synligt. Vi kan inte vara medvetna om det gudomliga godas närvaro utan att se bevis på dess verklighet i våra liv. Ju mer denna förståelse upplyser och inspirerar våra böner, desto mer kommer dessa böner att hjälpa till att skänka harmoni till den mänskliga familjen. De kommer att hjälpa till att stödja regeringars försök att skapa jämvikt och rättvisare möta människors behov i hela världen.

The Mission of the Herald

In 1903, Mary Baker Eddy established The Herald of Christian Science. Its purpose: "to proclaim the universal activity and availability of Truth." The definition of "herald" as given in a dictionary, "forerunner—a messenger sent before to give notice of the approach of what is to follow," gives a special significance to the name Herald and moreover points to our obligation, the obligation of each one of us, to see that our Heralds fulfill their trust, a trust inseparable from the Christ and first announced by Jesus (Mark 16:15), "Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature."

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Learn more about the Herald and its Mission.