Skip to main content

Hopp och tröst från Japan

Från Kristen Vetenskaps Härold - 28 mars 2011

 The Christian Science Monitor, 14.03, 2011 

Adding Bookmark

Bookmark SavedBookmarks Loading
Bookmarks Loading

Här i Tokyo har jag skapat en e-postfil kallad ”jordvälsignelser” (inte ”jordbävning”) – en samling av över 150 välsignelsebringande budskap, budskap om hopp att Japan överlever en av de sorgligaste händelserna i vår senast historia. 

Skälet till att jag benämnde den ”jordvälsignelser” är att jag håller fast vid att se skönheten i jordens gåvor, istället för naturens förbannelse. 

Det enda sätt på vilket vi kan förbättra den här planeten, vårt hem, är att se jorden från ett mer andligt perspektiv för att inse betydelsen av ”Tillkomme ditt rike” och ”Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden” – Jesu Kristi tillkännagivande i Herrens bön, bönen för hela mänskligheten. Till dessa rader fogade Monitors och Häroldens grundare Mary Baker Eddy sin andliga innebörd: ”Ditt rike är kommet; Du är alltid närvarande”, och ”Giv att vi må veta, att Gud – såsom i himmelen, så ock på jorden – är allsmäktig, allenarådande” (Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften, s. 16-17). 

Det enda ljuset i slutet av en lång tunnel av materialism är förandligandet av vårt tänkande. Mitt ibland förödelse är det lätt att försöka mäta vår tillvaro från ett materiellt perspektiv – fruktan för förlust och känslan att behöva strida om begränsade tillgångar, antingen det gäller energi eller möjligheter. Men detta medför endast att vi upprepar historien om materiell skapelse och förstörelse. Och att förtrösta på materiell kraft för att komma igenom konflikter och oro är ännu en aspekt av det materiella perspektivet. 

Men ett andligt perspektiv kan uttryckas dagligen i tålamod, lugn och frid. Kan dessa egenskaper lugna effekterna av en jordbävning och tsunami? 

När jordbävningen inträffade här i Tokyo – den kraftigast jag någonsin upplevt – tröstades min granne av en amerikan som kom över till henne och med fast röst sade: ”Daijyabu desu, daijyobou” (”Allt är väl, allt är väl”). Min granne sade att hon plötsligt kände en våg av frid, och fruktan försvann. Vad låg bakom dessa ord? 

Hennes kommentar påminde mig om den berättelse där Jesus bokstavligen stillade stormen genom att säga, säkerligen högt och med fast röst: ”Tig, Var tyst!” (Mark 4:39, Svenska Folkbibeln). 

Kan orden i sig stilla storm, vind och släcka eld? Eller är det något mer – att med övertygelse se vårt ”herravälde” över jorden från ett högre perspektiv, från en andlig och metafysisk ståndpunkt, bortom fysik. 

Jag hörde för ett tag sedan den synpunkten att Jesus inte i första hand stillade stormen, utan snarare inbjöd dem som var med honom till sin frid – den frid som kommer av herravälde över fysikens lagar. Under gudomlig lag blev stormen till intet – utan makt, ingenting. Stormen var inte den verkliga makten för Mästaren, helaren. Det var frid. 

Jesus lovade att ge oss frid, men inte som en mänsklig betingelse, som enbart frånvaron av krig eller konflikter. För mig menade han den frid som varar evigt och uppehåller universum. 

Har vi förlorat denna frid? Nej! Aldrig! Vi kan känna den här och nu. Vi är födda med denna frid, och vi kan återuppliva den och hålla den främst i vårt medvetande för att ha herravälde över ”jorden”, som Mary Baker Eddy beskriver som representerande ”en sammansatt idé” (Vetenskap och hälsa, s. 585:8). I detta ljus kan vi se jorden som sammansatt av andliga idéer – alla rätta idéer så som frid, lugn, intelligens, kreativitet, generositet och kärlek. Och människan, var och en av oss, skapad till Guds avbild och likhet, som det står i Första Mosebokens första kapitel, är den högsta idén och kan ha herravälde över det vi kallar ”naturen”. Naturen måste överensstämma med den gudomliga viljan som är harmonisk och god. Så naturkatastrofer är inte naturliga utan onaturliga. Jesus är läraren och förebilden som visade oss hur vi kan ha herravälde över storm och andra störningar som försöker hålla oss ifrån att utöva vår gudomliga rätt. 

Så mycket frid och lugn har kommit till uttryck här i Japan, inte för att vi gav efter för katastrofen utan därför att vi naturligt känner till och känner denna frid i kärlek. Jesus kallas ofta ”Fridsfurste” i jultid, och vi påminns om bibelberättelsen om änglarna som förklarar Guds sanna och enda vilja: ”Ära åt Gud i höjden och frid på jorden, god vilja gentemot människan” (Luk 2:14, King James Bibel). 

Jesus sade också: ”Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet” (Joh 14:27). Denna frid kan hela. Vi kan bli medvetna om en sådan frid idag genom att förklara vårt andliga herravälde över materiell förstörelse. 

All den bön och kärlek ni underhåller med tanke på oss bringar denna frid till hela världen – herravälde över jorden, vårt vackra hem. 


Fujiko Signs är praktiserande och lärare i Kristen Vetenskap och undervisar årligen en klass i kristet vetenskapligt helande i Tokyo, Japan.