Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

"Gör ert val"

Från Kristen Vetenskaps Härold - 14 januari 2019

Först publicerad i The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany


Denna översättning av Mary Baker Eddys dedikationsbudskap ”’Choose Ye’” [”’Gör ert val’”] är en gåva från Direktionen för Kristen Vetenskaps Moderkyrka. Mary Baker Eddy är upptäckare och grundare av Kristen Vetenskap, författare till Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften och pastor Emeritus för Moderkyrkan, Den Första Kristi Vetenskaparkyrkan i Boston, USA. År 2014, inbjöds hela den världsomspännande familjen av kristen-vetenskapare att studera och begrunda budskapet i ”’Gör ert val’”, tillsammans med hennes uttalande ”Jesus upprättade sin kyrka och fullföljde sin mission på Kristushelandets andliga grundval” (Vetenskap och hälsa med nyckel till Skriften, s.136).

The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, sidorna 3−6

"Gör ert val"

Budskap från Mary Baker Eddy vid invigningen av Moderkyrkans tillbyggnad den 10 juni 1906

Kära Bröder: — Sanningens gudomliga makt kräver rätt handlande för att demonstrera sanningen, och detta inte endast i enlighet med mänskliga önskningar utan med andlig kraft. Aposteln Johannes skriver: ”Saliga är de som följer Hans bud. De skall få rätt till livets träd och få gå in i staden genom dess portar”.enl. King James Bibelöversättning   De förtorkade bladen av tro utan gärningar, som spritts över Sions öde platser, bönfaller förnyaren: ”Visa mig din tro genom dina gärningar.”

Kristen Vetenskap håller sig inte i förnäm avskildhet; den är inte en materiens lag, inte heller en transcendental lära som helar endast de sjuka. Denna Vetenskap är en det gudomliga Förnuftets lag ["a law of divine Mind”], en bevekande impuls, en ofelbar sporre, en alltid närvarande hjälp. Dess närvaro gör sig känd, för den är verksam, och verksam på ett vist sätt; den uppenbarar alltid den säkra vägen till hopp, tro och förståelse. Det är ”den högre kritiken”, det högre hoppet; och dess verkan på människan är i huvudsak denna — att skärskåda det goda som kommit in i hennes liv och att erkänna dess äkthet, oavsett vem det var som uttryckte det. En kristen-vetenskapare bekräftar sin kallelse. Gör ert val!

När man förlorar sin tro på materie och synd, och därmed finner Sanningens anda, då tilllämpar man den Gyllene Regeln spontant, och lydnad för denna regel förandligar människan, därför att världens godkännande eller avvisande inte kan göra den overksam. Lust, oärlighet och synd förlamar den studerande. De förhindrar Kristen Vetenskaps tillämpning eller dess effektiva undervisning, Kristen Vetenskap som är sanningen om människans tillvaro. I den Heliga Skriften läser vi: ”Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig.” Med den utgångspunkten, hur många följer Vägvisaren? Vi följer Sanningen endast när vi följer den med uppriktighet, ödmjukhet, tålamod och andlighet och välsignar helgon och syndare med den gudomliga Kärlekens ”surdeg” som kvinnan har försett kristendomen och medicinen med.

En genuin kristen-vetenskapare älskar protestanter och katoliker, teologer och läkare— älskar alla som älskar Gud, det goda. Och hon/han älskar sina fiender. Det kommer att stå klart att en sådan människa inte står i motsatsförhållande till medicinen utan gagnar både den medicinska fakulteten och Kristenheten; och de växer och frodas tillsammans, och lär sig att Förnuftets makt [”Mind-power”] är god vilja gentemot människorna. När karaktärens ”rena metall” så uppenbaras, rostar järnet i den mänskliga naturen bort; ärlighet och rättvisa kännetecknar den som söker och finner Kristen Vetenskap.

Högmod över position eller makt är denna världens furste som inte har någon del i Kristus. Vår stora Mästare sade: ”...om ni inte ... blir som barnen, kommer ni aldrig in i himmelriket” — rättfärdighetens rike, det godas härlighet som helar de sjuka och frälser syndare. Mitt högsta hopp står kvar. Ära vare Dig, Du högste och alltid närvarande Gud.

Det som inte är gudomligt naturligt och bevisligen sant, i etik, filosofi eller religion kommer inte från Gud utan har sitt ursprung i de dödligas sinne. Det är den bibliska bildberättelsens Adam-dröm, i vilken mannen antas börja i stoft och kvinnan kommer från mannens revben, där äktenskapet är legaliserad lust och sinnenas avkomling mördar sina bröder.

Helt skild från denna förgängliga dröm, denna illusion och sinnets bedrägeri, kommer Kristen Vetenskap för att uppenbara människan såsom Guds avbild, Hans idé, som samexisterar med Honom — Gud som ger allt och människan som har allt som Gud ger. Varifrån kom då materiens, syndens och dödens skapelse, förgänglig stolthet och makt, prestige och privilegier? Det första av de tio budorden: ”Du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig,” och den Gyllene Regeln är Kristen Vetenskaps allt-i-allt. De är den andliga idealism och realism som, när de förverkligas, utgör en kristen-vetenskapare, helar de sjuka, reformerar syndaren och berövar graven dess seger. Den andliga förståelse som demonstrerar Kristen Vetenskap gör det möjligt för den hängivna kristen-vetenskaparen att inte dyrka en okänd gud, utan en Gud som hon alltjämt älskar mer och tjänar bättre, även när hon inte förstår Honom helt.

Mina kära, jag är inte med er personligen vid denna minnesvärda invigning och kommunion, men jag är med er ”i ande och i sanning”. Jag tackar er med kärlek för er generositet och trohet, och jag säger i huvudsak som profeten: Fortsätt att välja vem ni vill tjäna.

Om människor glömmer den Gyllene Regeln och hänger sig åt synd, kan de inte tjäna Gud. De kan inte demonstrera det gudomliga Förnuftets allmakt ["the omnipotence of divine Mind”] som helar de sjuka och syndaren. Mänsklig vilja kan kanske mesmerisera och missleda människan. Den gudomliga visheten gör det aldrig. När man hänger sig åt bedrägeri är man som en som är åtalad för ett brott men som argumenterar för den kärande och till förmån för ett utslag som han vet kommer att vändas mot honom själv.

Vi kan inte tjäna två herrar. Älskar vi Gud över allt annat? Är vi ärliga, rättvisa och trofasta? Är vi sanna mot oss själva? “Gud lurar man inte: vad man sår får man också skörda.” Att förbli i vårt från självet befriade sanna jag är att för alltid ha lagt köttets synder bakom sig, d.v.s. det mänskliga livets misstag, frestaren och frestelsen, fördömelsens leende och bedrägeri. När vi har besegrat synd i alla dess former kommer människor måhända att smäda och förfölja oss, men vi skall glädjas, ty ”[vår] lön blir stor i himlen.”

Ni har skickligt och vist sörjt för Kristen Vetenskaps Moderkyrka, ett storslaget tempel dit man går för att be. Imponerad och uppmuntrad av detta, tackar jag er från djupet av mitt hjärta för detta bevis på era framsteg, er enighet och kärlek. Moderkyrkans enkla byggnad började med korset; dess briljanta utbyggnad är kronan. Er Ledares rum förblir i den ursprungliga byggnaden, ett bevis på barns lovsång och ordet som utgår från Guds mun. Kyrktornets krönande spets reser sig till ett mentalt monument, en struktur högt ovan människohänders verk och ett utflöde av deras hjärtan — godhetens snabbhet, skönhet och fullbordan — som ger en andlig mening åt det som är materiellt. För mig är denna kyrka den byggnad på jorden som mest förebådar självförnekelse, hopp, tro; kärleken som fångar en glimt av härligheten.


“Choose Ye"

Message from Mary Baker Eddy on the occasion of the Dedication of the Extension of The Mother Church of Christ, Scientist, June 10, 1906

My Beloved Brethren: — The divine might of Truth demands well-doing in order to demonstrate truth, and this not alone in accord with human desire but with spiritual power. St. John writes: “Blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city.” The sear leaves of faith without works, scattered abroad in Zion’s waste places, appeal to reformers, “Show me thy faith by thy works.”

Christian Science is not a dweller apart in royal solitude; it is not a law of matter, nor a transcendentalism that heals only the sick. This Science is a law of divine Mind, a persuasive animus, an unerring impetus, an ever-present help. Its presence is felt, for it acts and acts wisely, always unfolding the highway of hope, faith, understanding. It is the higher criticism, the higher hope; and its effect on man is mainly this — that the good which has come into his life, examination compels him to think genuine, whoever did it. A Christian Scientist verifies his calling. Choose ye!

When, by losing his faith in matter and sin, one finds the spirit of Truth, then he practises the Golden Rule spontaneously; and obedience to this rule spiritualizes man, for the world’s nolens volens cannot enthrall it. Lust, dishonesty, sin, disable the student; they preclude the practice or efficient teaching of Christian Science, the truth of man’s being. The Scripture reads: “He that taketh not his cross, and followeth after me, is not worthy of me.” On this basis, how many are following the Way-shower? We follow Truth only as we follow truly, meekly, patiently, spiritually, blessing saint and sinner with the leaven of divine Love which woman has put into Christendom and medicine. 

A genuine Christian Scientist loves Protestant and Catholic, D.D. and M.D., — loves all who love God, good; and he loves his enemies. It will be found that, instead of opposing, such an individual subserves the interests of both medical faculty and Christianity, and they thrive together, learning that Mind-power is good will towards men. Thus unfolding the true metal in character, the iron in human nature rusts away; honesty and justice characterize the seeker and finder of Christian Science. 

The pride of place or power is the prince of this world that hath nothing in Christ. Our great Master said: “Except ye . . . become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven,” — the reign of righteousness, the glory of good, healing the sick and saving the sinner. The height of my hope must remain. Glory be to Thee, Thou God most high and nigh. 

Whatever is not divinely natural and demonstrably true, in ethics, philosophy, or religion, is not of God but originates in the minds of mortals. It is the Adam-dream according to the Scriptural allegory, in which man is supposed to start from dust and woman to be the outcome of man’s rib, — marriage synonymous with legalized lust, and the offspring of sense the murderers of their brothers!

Wholly apart from this mortal dream, this illusion and delusion of sense, Christian Science comes to reveal man as God’s image, His idea, coexistent with Him — God giving all and man having all that God gives. Whence, then, came the creation of matter, sin, and death, mortal pride and power, prestige or privilege? The First Commandment of the Hebrew Decalogue, “Thou shalt have no other gods before me,” and the Golden Rule are the all-in-all of Christian Science. They are the spiritual idealism and realism which, when realized, constitute a Christian Scientist, heal the sick, reform the sinner, and rob the grave of its victory. The spiritual understanding which demonstrates Christian Science, enables the devout Scientist to worship, not an unknown God, but Him whom, understanding even in part, he continues to love more and to serve better.

Beloved, I am not with you in propria persona at this memorable dedication and communion season, but I am with you “in spirit and in truth,” lovingly thanking your generosity and fidelity, and saying virtually what the prophet said: Continue to choose whom ye will serve.

Forgetting the Golden Rule and indulging sin, men cannot serve God; they cannot demonstrate the omnipotence of divine Mind that heals the sick and the sinner. Human will may mesmerize and mislead man; divine wisdom, never. Indulging deceit is like the defendant arguing for the plaintiff in favor of a decision which the defendant knows will be turned against himself.

We cannot serve two masters. Do we love God supremely? Are we honest, just, faithful? Are we true to ourselves? “God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.” To abide in our unselfed better self is to be done forever with the sins of the flesh, the wrongs of human life, the tempter and temptation, the smile and deceit of damnation. When we have overcome sin in all its forms, men may revile us and despitefully use us, and we shall rejoice, “for great is [our] reward in heaven.” 

You have dexterously and wisely provided for The Mother Church of Christ, Scientist, a magnificent temple wherein to enter and pray. Greatly impressed and encouraged thereby, deeply do I thank you for this proof of your progress, unity, and love. The modest edifice of The Mother Church of Christ, Scientist, began with the cross; its excelsior extension is the crown. The room of your Leader remains in the beginning of this edifice, evidencing the praise of babes and the word which proceedeth out of the mouth of God. Its crowning ultimate rises to a mental monument, a superstructure high above the work of men’s hands, even the outcome of their hearts, giving to the material a spiritual significance — the speed, beauty, and achievements of goodness. Methinks this church is the one edifice on earth which most prefigures self-abnegation, hope, faith; love catching a glimpse of glory. 


© 2014 The Christian Science Board of Directors. Återges med tillstånd av Kristen Vetenskaps Direktion. Upp till 100 kopior av denna artikel får delas ut utan avgift, så länge inga ändringar görs. För tillstånd att användas på annat sätt, kontakta copyright@csps.com (på engelska).
Bibelcitat har tagits från Bibel -82 © 1981 och 1982 Svenska Bibelsällskapet

Häroldens syfte

År 1903 grundade Mary Baker Eddy tidskriften The Herald of Christian Science med ändamålet “att kungöra Sanningens universella aktivitet och tillgänglighet”. En ordbok definierar ”härold” som ”föregångare − en budbärare som skickas i förväg för att tala om vad som skall komma”. Denna definition ger en speciell mening åt namnet Härold. Den pekar dessutom på vår förpliktelse – en förpliktelse som gäller var och en av oss − att se till att vår tidskrift Härold uppfyller sitt syfte. Detta syfte är oskiljbart från Kristus. Och det var Jesus som först nämnde det (Markus 16:15) när han sade: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.”

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lär dig mer om Härolden och dess syfte.