Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Att bemöta hotet om smitta

Från Kristen Vetenskaps Härold - 10 februari 2020

Från the Christian Science Sentinel Januari 27, 2020


”Endast idag! Gratis influensa-vaccin!”

Det verkade som om reklamflaggornas smattrande i den sena höstvinden hade framgång. Många var de bilar som hade svängt av vid den stora apotekskedjan som låg nära vårt hem. När jag körde förbi slogs jag av tanken, hur lätt det är att anta att det är fullständigt naturligt, ja rent av oundvikligt att drabbas av någon smittsam sjukdom, speciellt under vintern.

Att ta ansvar för vår hälsa är viktigt. Ett sätt som många väljer är att använda olika typer av injektioner och ordinationer, och jag respekterar dem som gör det valet. Men utifrån mina egna erfarenheter i Kristen Vetenskap har jag funnit att det är möjligt att trotsa de förhärskande föreställningarna om att bli sjuk. Detta har för mig fört med sig en mer stadigvarande och stabil hälsa.

Bön baserad på den andliga förståelsen av Gud har för mig alltid visat sig vara ett tillförlitligt och effektivt sätt att ta hand om min hälsa.
Hur kan den här sortens bön hjälpa?

I min egen erfarenhet har jag sett hur den gör oss medvetna om en radikalt förändrad syn på våra liv och på världen omkring oss. Detta andliga synsätt är baserat på ett erkännande av Gud som gudomligt Liv - en Gud som är helt och hållet god och som är källan till all harmoni. Detta Liv är det goda och orsakar endast det som är gott. Detta faktum upprätthåller harmonin i hela Guds [Livets] skapelse och är därför källan till all hälsa i motsats till sjukdom – källan till all livskraft i motsats till sårbarhet.

När vi förstår detta faktum för det med sig praktiska resultat, som t.ex. skydd mot smitta.

I allmänhet uppfattas hälsa som ett varierande tillstånd i en fysisk kropp; men i själva verket är hälsa en oföränderlig andlig kvalité som har sin källa i Gud. Hälsa är ett permanent tillstånd. Den upprätthålls av Gud och bevaras av Gud i var och en av oss, och detta oavsett årstid eller omständighet! Vi kan bevisa detta i våra dagliga liv; och då kommer vi att känna alltmer att det i grunden är hälsa i stället för sjukdom som är normen i människans liv.

Vi kan avslöja och tillintetgöra rädslan att ”ha åkt på någonting” genom att hålla oss inte bara till det som är sant om Gud utan också till det som är sant om oss själva. Till exempel: att Gud som gudomligt Liv har skapat oss till att återspegla Liv – till att vara ett uttryck för allt det som utgör gudomligt Liv; och som uttryck för det Liv som är Gud kan vi aldrig göra avkall på att vara någonting annat än den fullkomliga framställningen av detta fullkomliga Liv. Vi är andliga och friska, trygga och livskraftiga oavsett vilken årstid det är.

Att be på detta sätt genom att fokusera på andligt försvar är något vi kan göra varje dag. Vi kommer att märka att hela vår uppfattning av tillvaron blir förändrad. Synen på oss själva kommer alltmer att överensstämma med det gudomliga Livet såsom i grunden andligt och okränkbart.

Detta gör oss rustade att ta upp kampen mot fruktan för sjukdom och att utmana de utbredda allmänt vedertagna föreställningar som handlar om smitta. Det medför att vi snabbt och effektivt kan bemöta varje påstående som i något avseende handlar om smittsamma sjukdomar. Detta gäller varhelst vi möter dem: I nyhetssändningar, i konversationer i lunchrummet, genom sociala media eller i tankar som verkar komma från oss själva.

Detta är mer än bara positivt tänkande. Det är den sorts bön som Mary Baker Eddy, Upptäckaren av Kristen Vetenskap, hänförde till Jesus Kristus som hans ”djupa och samvetsgranna betyganden av Sanningen* – av människans enhet med Gud och av människans enhet med Sanningen och Kärleken.”
(Vetenskap och hälsa s. 12)

*[På engelska: his “deep and conscientious protests of Truth…”]

Människor har frågat mig om en sådan bön, som består av ”djupa och samvetsgranna betyganden av Sanningen” [deep and conscientious protests of Truth] verkligen kan vara effektiv både när det gäller att förebygga och att bemöta smitta. Med tacksamhet kan jag svara ja. Det är möjligt och jag har upplevt det i mitt eget liv.

I många år var jag under vinterhalvåret ständigt besvärad av fruktan för att drabbas av förkylning och influensa; och så blev jag också sjuk ibland. Men när jag lyfte min bön till ett högre plan och lät den bli en Sanningens ”protest” och ett uttryck för andlig förståelse, var jag i stånd att motverka fruktan och att besegra den suggestion som säger att smitta är ofrånkomlig. Jag blev fri när jag uppfattade och accepterade endast Guds fullkomliga skapelse – när jag förstod Gud som helt och hållet god, som gudomligt Liv uttryckt i livskraft, hälsa och frihet. Likaså upphörde oro och symptom på förkylning och influensa när jag började förstå mer av Guds allmakt och hur maktlöst allt är som är olikt Gud.

Ett för mig uppmuntrande faktum är att sedan ett antal år tillbaka har jag inte upplevt något som helst symptom av vare sig årstidsbunden eller smittsam åkomma.

Är det slumpen? Eller handlar det om att ha tur? Eller handlar det om en medfödd kroppskonstitution? Själv ser jag denna nyfunna frihet som en bekräftelse på de andliga gudomliga lagar som är verksamma och som upprätthåller vår hälsa och vårt välbefinnande.

Vad är det då som hindrar oss från att kunna se detta och att ta till oss den sanning att hälsa är ett naturligt tillstånd för oss? Jag har kommit underfund med att det är viktigt att granska de element i tanken som påverkar oss. Fruktan är helt klart ett av dem. Till exempel: Den ständiga utsattheten för media bevakning av smittsamma sjukdomar kan framkalla en allmän atmosfär av fruktan, vilken inverkar negativt på hälsa och liv. I boken Vetenskap och hälsa av Mary Baker Eddy uttrycker hon detta klart och säger: ”Det är fruktan som utgör källan till sjukdom” (Voh s. 391).

Med tanke på dagens dygnet-runt nyhetsbevakning har jag klart för mig att vi kan göra en positiv insats genom att inta en daglig ”dos” av den individuella andliga klarsynens frid och kraft, av andlig helhet, som är hälsa. Bönen kan lyfta oss ut ur rädslans paralyserande grepp och den kan också ha en lugnande och helande effekt i våra samhällen.

När vi förstår och ser den andliga Sanningen spelar det ingen roll hur utbredd smittan verkar vara - även om den så omsluter hela jorden. Smittan kommer aldrig att vara mäktigare än den gudomliga Kärlekens allomfattande närvaro. Denna Kärlek kommer alltid att förbli oberörd och omfamnar oss alla med trygghet och omsorg. Och när vi konsekvent inkluderar alla och allt i vårt bejakande av dessa fakta, kommer vi att här och nu också se bevis för att Gud i sanning är den enda grundvalen för hälsa och som upprätthåller den!

Häroldens syfte

År 1903 grundade Mary Baker Eddy tidskriften The Herald of Christian Science med ändamålet “att kungöra Sanningens universella aktivitet och tillgänglighet”. En ordbok definierar ”härold” som ”föregångare − en budbärare som skickas i förväg för att tala om vad som skall komma”. Denna definition ger en speciell mening åt namnet Härold. Den pekar dessutom på vår förpliktelse – en förpliktelse som gäller var och en av oss − att se till att vår tidskrift Härold uppfyller sitt syfte. Detta syfte är oskiljbart från Kristus. Och det var Jesus som först nämnde det (Markus 16:15) när han sade: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.”

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lär dig mer om Härolden och dess syfte.