Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Skyddad mot smitta under en flygresa

Från Kristen Vetenskaps Härold - 16 mars 2020

Från The Christian Science Monitor - 2 mars 2020


Ända sedan jag var ung har en flygresa inneburit ett spännande äventyr. När jag var barn var flygplatser det bästa jag visste att vara på. Men sedan jag blivit vuxen har det förekommit att känslor av rädsla och hjälplöshet har gripit mig under olika resor.

Under en flygresa jag gjort nyligen, till exempel, berättade en vän, som satt bredvid mig, att resten av hennes familj hemma var sjuk av influensa. Och nu kände hon att hon fått samma symptom. Medan jag lyssnade på hennes farhågor var min första reaktion oro över att jag också skulle kunna drabbas av sjukdomen.

Men jag insåg att snarare än att ge efter för fruktan så fanns det något mer konstruktivt och hälsobefrämjande som jag kunde göra medan jag satt där på min plats. Mary Baker Eddy, grundaren av denna organisation, skriver i en av sina böcker: ”...Håll era tankar så fyllda med Sanning och Kärlek att synd, sjukdom och död inte kan komma in i dem. ...Goda tankar är en ogenomtränglig rustning; inom den är du fullständigt skyddad mot varje slag av ont” (The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, p. 210).

Om vi känner oss hotade av sjukdom eller något annat slag av ont [”error”] och disharmoni i våra liv, kan vi öppna våra hjärtan och sinnen för Guds helande makt − för Guds gudomliga Sanning och Kärlek. För somliga kan denna utsaga förefalla förenklad eller naiv. Men det finns en sund vishet bakom denna konstruktiva vana. Fruktan leder ofta vår tanke bort från Gud, det goda, till spekulationer och oro. Men Bibeln förklarar att Gud, som är Ande och vårt kreativa ursprung, har skapat allting ”mycket gott” (se Första Moseboken 1:31). Därför inbegriper vår sanna andliga identitet ro och välbefinnande.

Gud meddelar var och en av oss meningsfulla, kraftfulla och visa tankar; och de gör att vi kan urskilja Guds andliga verklighet. Dessa tankar är ett motgift mot fruktan för sjukdom. De sprider ljus över vad som är rätt och sant om oss alla. De skyddar, hjälper och helar. Den klarsynte profeten Jeremia i Bibeln säger om Guds Ande: ”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren; välgång inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp” (Jeremia 29:11).

Ibland, när vi är omgivna av en kakafoni av ängsliga tankar fulla av fruktan, bortser vi ifrån de tankar av frid, hälsa och harmoni som Gud ständigt förmedlar till oss. Men vi kan i stället gripa tag i dessa hälsobringande tankar och hålla fast vid dem.

När jag satt där bredvid min vän, kände jag en tyst impuls från den gudomliga Kärleken som skingrade min rädsla. Jag var säker på – i den andliga, kärleksfulla verkligheten, hos Gud, kunde denna kärleksfulla trebarnsmor inte bli mottaglig för sjukdom såsom ett resultat för att hon omsorgsfullt tagit hand om sin familj. Ingen Guds lag skulle tillåta något sådant. Sjukdom är inte oundviklig, eftersom Gud, den fullkomligt gode skaparen av allt som är gott och sant, inte har skapat den.

Jag såg den allsmäktiga och fullkomliga Gudens barn − vilket inkluderade alla på detta flygplan − såsom i grunden andliga, inneslutna i gudomlig fullkomlighet.

Dessa tankar från Gud sköljde över mig som en osynlig sköld. Jag kände mig trygg och säker på min hälsa och på allas hälsa som befann sig runt omkring mig. Den gudomliga fullkomlighetens andliga verklighet − helhet (hälsa) − tillhör var och en och kan därför urskiljas och upplevas av var och en av oss, var vi än befinner oss!

Även om min väninna och jag inte talade så mycket om Gud så kände jag mig inspirerad att delge henne några av dessa tankar. Jag föreslog att vi skulle gå in i detta veckoslut med en förväntan att det skulle vara fullt av glädje och fritt från sjukdom.

På första dagens kväll, efter vi kommit fram till vår destination, hade symptomen min väninna känt lugnat sig. Och ingen i vår grupp upplevde några tecken på sjukdom under hela vår resa.

Antingen vi befinner oss på ett flygplan eller någon annanstans kan vi göra någonting åt fruktan för sjukdom när den kommer in i vår tanke. Vi kan ta på oss ett skyddande pansar av många, många goda tankar som Gud skickar oss och som är mäktigare än rädsla! Och då kan vi uppleva den ro, den inre frid, som Gud ger oss.

Häroldens syfte

År 1903 grundade Mary Baker Eddy tidskriften The Herald of Christian Science med ändamålet “att kungöra Sanningens universella aktivitet och tillgänglighet”. En ordbok definierar ”härold” som ”föregångare − en budbärare som skickas i förväg för att tala om vad som skall komma”. Denna definition ger en speciell mening åt namnet Härold. Den pekar dessutom på vår förpliktelse – en förpliktelse som gäller var och en av oss − att se till att vår tidskrift Härold uppfyller sitt syfte. Detta syfte är oskiljbart från Kristus. Och det var Jesus som först nämnde det (Markus 16:15) när han sade: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.”

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lär dig mer om Härolden och dess syfte.