Skip to main content Skip to search Skip to header Skip to footer

Förenade till jordens hjälp

Från Kristen Vetenskaps Härold - 1 juli 2009

Översatt från The Christian Science Monitor, 2-10-2008, internationella upplagan 4-10 okt 2008


När fler och fler företag berörs av högre kostnader för bränsle och liknande produkter tar regeringar olika steg för att hjälpa dem. I Japan består utgifterna för en fiskebåt till 30/40 procent av bränslekostnader. Så när priserna rusar i höjden har det omedelbart en direkt inverkan på verksamheten. Förra sommaren var den japanska regeringen beredd att hjälpa fiskerinäringen med bidrag.

Men en redaktionsartikel som skrevs på Asahi.com medan detta debatterades menade att bidrag kanske inte var en långsiktig lösning på grund av de kostnader och det beroende som byggs upp runt bidrag (”Subsidies for fishermen”, 2 aug. 2008). Författarna är inte ensamma om att ha sådana betänkligheter. En annan fråga som berör också andra nationer är bostadskrisen i USA. Det råder inget tvivel om att några av de bästa tänkarna i dessa länder ägnar många timmar åt att hitta lösningar som skall fungera och samtidigt stödja den övergripande världsekonomi som vi alla är beroende av. Ett sätt för oss att hjälpa till, är genom bön. Som Bibeln uttrycker det skall vi be ”för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt” (1 Tim 2:2, Svenska Folkbibeln).

Våra böner kan ta olika riktningar beroende på vilka frågor som är viktigast för oss, men en hjälpande tanke är den uppfattning som Mary Baker Eddy, som grundade Monitor och Härolden och upptäckte Kristen Vetenskap, formulerade. En av hennes böcker har titeln Unity of Good (Det godas enhet). Bara titeln erbjuder ett budskap om hopp. Varje nation, varje enskild människa, är förenad inte av de problem som vi tycks ha gemensamt utan av en växande längtan efter det goda och vår rätt att se det goda komma till uttryck i våra liv.

Även om allt gott kan tyckas ha en materiell grund, kan många av oss komma överens om att kärlek, frid, glädje, intelligens, tålamod och så vidare är nyckeln till varaktig lycka. Detta visar att det goda har en andlig grund och att det kommer från en oändlig källa som kallas Gud, det gudomliga Förnuftet.

Vår längtan efter det goda förenar oss för att lösa problem tillsammans och individuellt. Och här kan Förnuftet visa vägen. Mary Baker Eddy skrev: ”Det finns bara en Gud, en Själ, eller ett Förnuft, och detta enda är oändligt och förser oss med det som är absolut oföränderligt och evigt – Sanning, Liv och Kärlek” (Unity of Good, s. 29).

Om vi ber från den utgångspunkten att det finns ettFörnuft som till sin natur är Kärlek, kommer denna uppfattning att hjälpa oss att inse att vi inte är fastlåsta i tävlan med andra förnuft om begränsade tillgångar, vare sig det gäller fisk, bränsle, bostäder eller pengar. Det oändliga Förnuftet har tillräckligt för alla sina barn och förser dem på ett intelligent sätt med lösningar som fungerar och är tillförlitliga på lång sikt.

Förnuftets enhet hjälper också till att lösa upp kvardröjande harm eller avundsjuka mot våra grannar, vår nästa, vare sig det rör sig om människor eller länder. Var och en av oss har en egen relation till Gud. Var och en är helt och hållet oskiljbar från Honom och från det goda Han förser oss med varje ögonblick. Det betyder att vi inte kan beröva vår nästa något gott, inte heller kan de beröva oss något. Gud sörjer för alla utan att vi behöver tävla om det.

När vi förlitar oss på Förnuftets enhet öppnar det dörren för nya tankar. Det befriar oss från känslan av att vara bundna vid en enda lösning och hjälper oss att se saker från ett annat, andligt perspektiv. Mer än så, det befriar oss från rädslan att vi skall bli lämnade ensamma i kampen, utan hjälp i sikte. Gud, den gudomliga Kärleken, skulle aldrig lämna sina barn åt förtvivlan.

Jesus rådde sina efterföljare: ”Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas” (Matt 7:7). Var och en av oss kan be Gud om vägledningar för oss själva, våra beslutsfattare, våra länder och för världen. Vi behöver sådan hjälp nu, och när vi ber, låt oss vänta oss svar som välsignar alla.

Se, hur gott och ljuvligt det är att bröder bor endräktigt tillsammans. (Ps 133:1)

Häroldens syfte

År 1903 grundade Mary Baker Eddy tidskriften The Herald of Christian Science med ändamålet “att kungöra Sanningens universella aktivitet och tillgänglighet”. En ordbok definierar ”härold” som ”föregångare − en budbärare som skickas i förväg för att tala om vad som skall komma”. Denna definition ger en speciell mening åt namnet Härold. Den pekar dessutom på vår förpliktelse – en förpliktelse som gäller var och en av oss − att se till att vår tidskrift Härold uppfyller sitt syfte. Detta syfte är oskiljbart från Kristus. Och det var Jesus som först nämnde det (Markus 16:15) när han sade: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.”

Mary Sands Lee, Christian Science Sentinel, July 7, 1956

Lär dig mer om Härolden och dess syfte.